[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره : سیاسی

دایر: ------

 

بتاریخ : ۲۳ خرداد ماه ۱۳۱۳

نمره: ۴۹۳ / ۲۳۸

ضمیمه: -----

 

مقام منیع ریاست جلیله وزراء دامت شوکته

مطابق راپرت ایالت کرمان سیّدمحمّد مشهور بسلطانالواعظین اوایل محرّم از کرمانشاهان به سیرجان رفته در منبر از مذهب زردشت و دیگران بدگوئی کرده بیانات مشارٌالیه موجب بروز تعصّبات مذهبی گردیده و بیم ظهور پیشآمدهای خلاف انتظار میرفت بوسیله نظمیه سیرجان به واعظ مشارٌالیه اخطار شد که فوراً از سیرجان حرکت نماید پس از حرکت مشارالیه کسبه سیرجان دکاکین را بسته تعطیل کردند ایالت کرمان بمحض وصول خبر تعطیل شخصاً باتفاق رئیس نظمیه بسیرجان حرکت کرده حین ورود ایالت بسیرجان تعطیل مرتفع و کسبه مشغول کار شدند چند نفر که مسبّب و محرّک بروز اختلافات بودند از سیرجان تبعید شدند آرامش و امنیت برقرار گردید.

[امضاء و مهر]

 

[مهر – ورود به دفتر هیئت ریاستوزرا]

بتاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۱۳

نمره: ۱۸۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]