[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به: آقای محمد رازقی

از:

موضوع:

باستناد حکم شماره ۳۴۰ / ۴ / ١٨١٢- [تاریخ:] ٣١ خرداد ١٣۵۸ بنیاد مستضعفین و بموجب این حکم بسمت مدیر داخلی بیمارستان میثاقیه منصوب میشوید لازم است کلیه امور جاری بیمارستان را در راه درمان و بهداشت هر چه بیشتر بیماران موردنظر قرار دهید.

 

دکتر پاک‌نژاد

دکتر [ناخوانا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ۴۱۵

٢ تیر ١٣۵۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]