[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به آقای احمد نوروز پور

از:

موضوع:

 

باستناد حکم شماره ۳۴۰ /۴ /۱۸۶۲ -۳۱ خرداد  ١٣۵۸ بنیاد مستضعفان و بموجب این حکم بشما مأموریت داده میشود سرپرستی امور بیمارستان میثاقیه را بعهده گرفته نسبت به‌صورت برداری کلیه اموال آن بیمارستان برابر دفتر اموال اقدام و [ناخوانا] باینجانب گزارش نمائید.

دکتر سید عباس پاک نژاد

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ۴۱۷

[تاریخ:] ۲ تیر ١٣۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]