[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به آقای عبدالعلیم فلسفی

از

موضوع

باستناد حکم شماره ۳۴۰ /۴ /۱۸۶۲ [تاریخ:]٣١ خرداد ١٣۵۸ بنیاد مستضعفان و بموجب این حکم بشما مأموریت داده میشود که سرپرستی حسابدار بیمارستان میثافیه را بعهد گرفته نسبت بکلیه درآمد و هزینه آن کنترل کامل اعمال دارید.

دکتر سید عباس پاک‌نژاد [امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۴۱۶

٢ تیر ١٣۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]