[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

بانک ملت

مرکز تهران

 

به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۶۰

شماره ۶۰۰۷۷

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره فرمائید

 

[آرم] بانک ملت

 

نامه عمومی

موضوع: انسداد حساب

نظر به اینکه به‌موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی که طی نامه شماره یک /۳۶۲۹ مورخ ٩ آذر ۶۰ هیئت نظارت بر امور بانک‌ها به این بانک اعلام گردیده، اموال اشخاص مشروحه در ذیل نامه مصادره و یا سرپرستی آن‌ها به عهده بنیاد مستضعفان محول شده است لذا خواهشمند است ظرف پنج روز از تاریخ دریافت نامه میزان کل تعهدات و موجودی نامبردگان را با ذکر وثایق موجود نزد آن شعبه و با رعایت موارد زیر به این اداره اعلام فرمائید.

١-از هرگونه نقل و انتقال حساب‌های اسامی فوق‌الذکر و پرداخت آنها تا اطلاع ثانوی این اداره خودداری شود

٢- چنانچه نامبردگان گشایش اعتبار نموده و وجوه آنرا پرداخت و یا اسناد آن بعداً خواهد رسید مشخصات کامل اعتبار و یا اعتبارات گشایش را اعلام و از تحویل اسناد بهر کسی تا اطلاع ثانوی این اداره خودداری شود

٣- چنانچه نامبردگان صندوق امانت دارند ضمن مهروموم نمودن صندوق و یا صندوق‌ها تعداد آنها را اعلام نمائید

۴- چنانچه نامبردگان دارای سهام میباشند میزان و ارزش اسمی آنها را اعلام دارند

بدیهی است در صورت وجود سوابق از اسامی فوق‌الذکر و عدم پاسخگوئی در فرجه مقرر بالا به منزله عدم تعهد و موجودی تلقی گردیده و مسئولیت و عواقب ناشیه از هر حیث متوجه مسئولین شعب مربوطه خواهد بود

١-هوشنگ محبوبیان فرزند ابوالقاسم به شناسنامه حذف شده طبق نامه ۲۲۶۰۵/۸۴۵۶/٠- [تاریخ:] ٢ آذر ۶۰ بنیاد مستضعفان

٢-

٣-

۴-

۵-

۶-

اداره کل حقوقی

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۴۲-۴

١ دی ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]