[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سری

 

 به: ریاست ساواک

از: اداره کل سوم ۳۴۱

 

شماره ۱۹۰۰ / ۳۴۱

تاریخ: ۲۷ آبان ۵۱

 

[مهر:] ثبت شد

 

درباره:انجمن تبلیغات اسلامی

 مسئول انجمن تبلیغات اسلامی در مرکز بمنظور مبارزه علمی و منطقی با بهائیان تقاضا نموده است ساواک در این زمینه مساعدتهای لازم بعمل آورد. با اعلام خواسته مسئول انجمن مزبور خواهشمند است ضمن تماس با عوامل یادشده در منطقه به آنها تفهیم گردد که اقدامات آنها نباید جنبه تحریک و اخلالگری داشته باشد.ز

مدیرکل اداره سوم - مقدم

از طرف:-----

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

گیرندگان

ریاست ساواک قوچان جهت اطلاع و اقدام و اعلام نتیجه

رئیس ساواک استان خراسان – شیخان

[امضا]

 

سری

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

۱۲۴۰۶ / ه م

۱۵ آذر ۵۱

 

[مهر:] ثبت شد

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

آقای [ناخوانا]

مذاکره نمائید ۱۸ آذر ۵۱

الف – ۲ – ۲۲

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]