[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] منشور برادری (ارگان فدائیان اسلام وفاداران شهید نواب صفوی)

[تاریخ:] شنبه ۵ دیماه ۱۳۶۰ – ۲۹ صفر ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۲

 

انجمن حجتیه

طی نامههای متعددی برادران عزیز از شهرستانها خواستار تشریح وضع انجمن حجتیه و موضع ما و سایر ارگانها را در مقابل آنها جویا شدهاند که واقعاً نمیدانیم چه تکلیفی در مقابل این حوادث داریم...

...انجمن حجتیه دیر زمانی بود که با بهائیت مبارزه کرده و با صرف وقت و تعلیم جوانان مسلمان در مقابل بهائیها ایستاده و این مزدوران را با افشاگری از صحنه بیرون میکردند.

و روح ولایت و شناخت حجت بالغه حق امام زمان (ع) را در کالبدها تربیت مینمودند و معتقد بودند که بایستی از راه تعلیم و تربیت نسل جوان و جلوگیری مفاسد راه را برای انقلاب (مهدی) امام زمان ارواحنا لهالفداء استوار کرد. پس از پیروزی انقلاب عدهای از آنان پیبردند که جلوگیری از بهائیت و ترویج مرام حق و شناخت امام زمان (ع) به این وسیله بهتر بثمر میرسد. چون وقتی حکومت حق برقرار شد. خود بخود بهائیت از بین رفته و زمینهای برای وجود آنها باقی نمیماند. و ممکن است هنوز گروهی از آنها باشند که معتقد به مبارزه زیر بنائی بوده و حکومت را برای این نوع پیشرفتها مؤثر ندانند که البته آنها در اشتباهند و بایستی آگاهشان نمود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]