[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک ملت

 

[آرم] بانک ملت

 

تاریخ ----- ۱۳

شماره -----

[مهر شماره] ۶ – ۲۰۰

[مهر شماره] ۵۳

 

بسمه تعالی

 

خانم شایسته ثابتیان

به پیوست یکبرگ رای شماره هفده مورخ ۲۲ فروردین ۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانگ ملت بشرح انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را که طی نامه شماره ۱۶۰ / ه / ب مورخ ۲۲ فروردین ۶۲ به این اداره کل ارسال گردیده به شما ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است در صورت هرگونه اعتراضی به رای مذکور مراتب را در مدت قانونی کتباً به این اداره کل و هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارائی و هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملت اعلام فرمائید. / ی

 

اداره کل امور کارکنان

ناصریان [امضا]

زاغری [امضا]

 

[مهر با شماره و تاریخ]

۴ اردیبهشت ۱۳۶۲

۳۱۵۰

 

گیرندگان رونوشت –

۱-هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملت

۲- سرپرستی منطقه بازار جهت اطلاع

۳- اداره پرداختها جهت اطلاع

۴- اداره طبقه‌بندی مشاغل جهت اطلاع

۵- اداره آمار و طرح‌ها جهت اطلاع

۶- اداره مشاغل جهت اطلاع و اقدام

۷- اداره [رفاه]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دفتر سرپرستی منطقه بازار بانک ملت

شماره ۱۵۰۰

تاریخ [؟] اردیبهشت ۱۳۶۲

 

[تعدادی یادداشتهای دستنویس بالای صفحه]

بایگانی شود

[امضا] ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲

شماره ۳۱۵۰

 

جهت اطلاع رسانی توسط اداره کل امور کارکنان جهت خانم ثابتیان فرستاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]