[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رأی شماره ۵۶۸

مورخ ۲۶ اسفند  ۶۸

کلاسه پرونده

 مرجع رسیدگی: هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری (شعبه اول) وزارت امور اقتصادی و دارائی

عنوان اتهام :عضویت فرقه بهائیت

شماره رأی ۴۷۶مورخ ١٠ آبان ۱۳۶۸

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای قدرت[الله] نام خانوادگی دادگر فرزند حسینعلی متولد سال.١٣١٣ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از سمنان

با عنوان پست سازمانی معاون سرپرستی سابقه کار ١٧ فروردین ١٣٣٨ مدرک تحصیلی دیپلم محل کار  باز نشسته بانک ملت متأهل× که در تاریخ صدور رأی در وضعیت استخدامی ----- اشتغال ----- آماده بخدمت ----- بازنشسته × قرار داشته در جلسه مورخ ۱۶ اسفند  ۱۳۶۸بشرح صورتجلسه تنظیمی مورد رسیدگی قرار گرفت و با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به اقرار متهم × اظهار شهود و مطلعین ----- مدافعات متهم × نظریه کارشناس ----- گزارش گروه تحقیق ----- وبا توجه به سایر اوضاع و قرائن موجود در پرونده تخلف × منتسب به متهم برای هیأت محرز است و منطبق است با:

١-عضویت در یکی از فرق ضاله که در خارج از اسلام شناخته شده اند موضوع بند ٢ ماده١٩

٢------ موضوع بند ----- ماده

٣------ موضوع بند ----- ماده

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند  ۱۳۶۵لذا متخلف باستناد بند. ح ماده ١

قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.

[مهر رسمی]

١- [امضا]

٢- [امضا]

٣- [امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]