[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۶۶۷۷۳/-۶

تاریخ ۲۳  دی ۶۸

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تأمین اجتماعی

[آرم]

 سازمان تأمین اجتماعی

دفتر مدیرعامل

 

بسمه تعالی

برادر جناب آقای ابوطالب حبیبی نماینده محترم مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی

موضوع: رسیدگی به درخواست آقایان منوچهر شیروانی و علی‌اکبر نوروزیان

 

سلام علیکم

 بازگشت به نامه شماره ۴۰۸۹/س/۴ مورخ ۲۳ آبان  ۱۳۶۸ آن جناب به استحضار میرساند:

نامبردگان بر اساس احکام صادره از طریق هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی به علت عضویت در فرقه ضاله بهائیت محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت گردیده‌اند لذا متأسفانه هیچگونه اقدامی در جهت برقراری مجدد مستمری آنان میسر نمیباشد.۳۶/

دکتر ابوالفضل غرضی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و قائم‌مقام وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی

[امضا]

رونوشت:

- دفتر هیات مدیره و مدیرعامل بازگشت به شماره وارده ۱۰۰۹۵ مورخ ۳۰ آبان ۱۳۶۸ جهت آگاهی

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

٣-۴۷

۱۵/-۱ [تاریخ:] ۴  تیر۹۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]