[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره ۱

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ ۲۶ مرداد۱۳۶۱

شماره هـــ - ب ٣/ ۲۵۹

پیوست: -----

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کارمند بازنشسته قبل از موعد

رای شماره هـ -  ٣/۲۵۹تاریخ ۲۶ مرداد ۶۱ مرجع رسیدگی : هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی        شماره ٣ صنعت نفت شیراز نوع اتهام : عضویت در فرقه ضاله بهائیت  گردش کار : پرونده اتهامی آقای حسن نام خانوادگی صبوری فرزند علی جان متولد سال ١٣٠١ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از اقلید آباده فارس پست سازمانی کارمند حسابداری سابقه کار ۳۴ محل کار پخش شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات دیپلم طبیعی متاهل/مجرد توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت هیات در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رای خود را بشرح زیر اعلام میدارد.

 

"رای هیات "

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق----- ، اقرار متهم × ، مدافعات متهم × اظهارات شهود-----، نظریه کارشناس-----  ، اظهارات مطلعین -----، و ----- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر ، اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١ـ -عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند هشت ماده ٢٩ و

 

٢----- موضوع بند -----ماده ----- و

 

٣------ موضوع بند ----- ماده ----- و

 

۴----- موضوع بند ----- ماده ----- و

 

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بدولت مصــــوب  ۵ مهر۱۳۶۰ که متنداً به بنـــد یازده ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته بدولت محکوم میگردد .

ظرف ۱۵ روز از تارخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی ) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر میباشد

از طرف رئیس هیات بدوی شماره ٣ بازسازی نیروی انسانی صنعت نفت شیراز

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]