[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۱۰۵

تاریخ ١٩ مرداد ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی اقتصاد و دارائی، بانکها، گمرک و بیمه اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری.

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی خانم بدری نام خانوادگی مطهر فرزند عبدالمجید متولد سال ١٣٣٠شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [ناخوانا] پست سازمانی کارشناس قضائی سابقه کار ۴ سال محل کار گمرک اصفهان شماره پرسنلی مستخدم---- تحصیلات لیسانس حقوق قضائی متأهل/مجرد توسط هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت در جلسه مورخ ١٩ مرداد ۱۳۶۲با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

"رأی هیئت"

با توجه به اظهارات مطلعین --×-- و بموجب رأی شماره ١٣٢مورخ ه ۶ مرداد ۱۳۶۲ دادگاه مدنی خاص اصفهان --×-- و با توجه به سایر اوضاع و قرائن موجود در پرونده امر اتهام / منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

١-عضویت در فرقه بهائیت موضوع بند یک ماده نوزده

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/٧/۱۳۶۰که مستنداً به بند یازده ماده بیست قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد.

این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. ----- ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر می‌باشد--×--

[امضا روی مهر رسمی]

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی اقتصاد و دارائی، بانکها گمرک و بیمه اصفهان یزد و چهارمحال و بختیاری

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]