[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص پرونده کارگزینی

فرم شماره ١

بسم الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ٧ تاریخ ١٧ خرداد ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

نوع اتهام عضویت در فرقه ضالۀ بهائیت، شماره تسجیل [حذف شده]

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای ناصر نام خانوادگی همتی فرزند رفیع متولد سال ۱۳۴۱ قمری شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از فراهان اراک پست سازمانی مسئول کارخانه برق (بازنشسته) سابقه کار بازنشسته محل کار ادارۀ برق ناحیه راه‌آهن اراک شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات ششم ابتدائی، متأهل، توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۱۷ خرداد ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شدۀ رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

((رأی هیأت))

با توجه به اقرار متهم --×-- و شماره تسجیل [حذف شده] اراک --×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

۱عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که

مستنداً به بند ۸ ماده ۲۹ قانون مذکور به انفصال دائم از مؤسسه دولتی محکوم میگردد:

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد--×--

هیأت بدوی: بازسازی نیروی انسانی ناحیه راه‌آهن اراک

[امضا روی مهر رسمی]

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

ناحیه راه‌آهن اراک

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]