[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

 

فرم شماره ۱

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۳۱۲ تاریخ ۱۸ تیر ۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت بهداری

نوع اتهام: بهائی بودن

گردش کار: پرونده اتهامی آقای: عنایت‌الله نام خانوادگی: محبوبی فرزند: غلامحسین متولد سال: [حذف شده] شماره شناسنامه: [حذف شده] صادره از: [حذف شده] پست سازمانی: بازنشسته سابقه کار: — محل کار: بازنشسته شماره پرسنلی —مستخدم:----- تحصیلات: ----- متأهل / مجرد: توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ: ۱۸ تیر ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

«رأی هیأت»

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق ، اقرار متهم ، مدافعات متهم، اظهارات شهود، نظریه کارشناس، اظهارات مطلعین ، و گزارش واحد مربوط و با توجه به سایر اوضاع ‌واحوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام/اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم/ جرائم نامبرده منطبق است با:

۱- عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹ و

۲- -----   موضوع  بند ----- ماده ----- و

۳- -----  موضوع بند ----- ماده ----- و

۴- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

۵- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد:

این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد

 

هیأت بدوی: [مهر وزارت بدوی هیأت بدوی و بازسازی نیروی انسانی] [امضاء روی مهر]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]