[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم اصلاح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی

 

فرم ع-۵۷ (۱ - ۳۹) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱- وزارت/موسسه - وزارت آموزش و پرورش ۱۵۶

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- شماره بازنشستگی: [حذف شده]

۴- مشخصات مستخدم یک شیراز:

نام: آقای میرزاخلیل نام خانوادگی: یزدانی نام پدر: خواجهحسینی تاریخ تولد: روز- ماه- سال  شماره  شناسنامه: [حذف شده] محل صدور شناسنامه: [حذف شده]- بخش- شهرستان [حذف شده] استان فرماندار کل فارس جنس: مرد- زن

۵- وضع استخدام: بازنشسته- ازکارافتاده ناشی از کار- ازکارافتاده غیر ناشی از کار

۶- تاریخ بازنشستگی یا ازکارافتادگی: ۱ آبان ۱۳۵۸

۷- وضع استخدامی مستخدم:

الف: مشمول قانون استخدام کشوری مصوب- ۱۳۰۱

ب: مشمول قانون استخدام کشوری مصوب- ۳۱ خرداد ۱۳۴۵

پ: مشمول سایر مقررات (با ذکر نوع مقررات)

۸- شرح حکم: باستناد رای قطعی شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۵ هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری کل استان فارس و حکم شماره ۲۶۰۵ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۶ موضوع انفصال دائم از خدمات دولتی صادره از اداره آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز بر طبق بند ۲ ماده ۳۰ قانون رسیدگی بتخلفات اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اید لذا بدینوسیله میزان حقوق بازنشستگی شما مندرج در حکم شماره ۴ / ۷۱۵۶۰ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۵۸ از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۶ قطع میگردد این حکم پس از تائید سازمان بازنشستگی کشوری قابل اجرا میباشد.

۹- تاریخ و شماره آخرین حکم:

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۵۸ شماره: ۴ /۷۱۵۶۰

۱۰-حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی برقرار شده در آخرین حکم - ---ریال

۱۱-حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی فعلی ------ ریال

۱۲-افزایش----- ریال

۱۳-بدهی کسور بازنشستگی

نوع بدهی - مبلغ بدهی (به ریال) - قسط اول (به ریال) - قسط ماهانه (به ریال) - تعداد اقساط - تاریخ استهلاک

مقری ماه اول: روز - ماه - سال

۱۴-حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی پس از وضع کسور متعلقه از محل---- قابل پرداخت است.

۱۵-تاریخ اجرای حکم: ۱۵ فروردین ۱۳۶۶

۱۶-تاریخ و شماره صدور: تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۶ شماره: ۵/۳۸۱۸ ب ن

۱۷-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: آخرین پست سازمانی[امضاء] معاون اداره کل امور اداری [امضاء]

 

نسخه: مستخدم

نشانی: [حذف شده] ارسال گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]