[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

اداره کل امور مالی

 

تاریخ ۸ آذر ۱۳۶۱

شماره [ناخوانا]

پیوست

 

۱۴۴-۴۳ ع

۱۳۵-۴۳ ع

 

چون طبق اعلام شماره ۱۱۶ – ۲۲ آبان ۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی دادگستری اصفهان آقایان عطالله صفائی و عیسی عسگرپور بازنشستگان اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران به انفصال دائم از خدمات دولتی و قطع حقوق و استرداد وجوه دریافتی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی محکوم گردیده‌اند لذا از پرداخت حقوق بنامبردگان خودداری و نسبت به اخذ وجوه دریافتی اقدام نمایند. م

معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران

امضا

رونوشت جهت اطلاع و اقدام لازم به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می‌گردد م

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

سابقه –[ناخوانا]

١– عطاالله صفائی

٢– عیسی عسگرپور

محجوری١٠ آذر ۶۱

[ناخوانا] ١٠ آذر ۶۱

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

جمهوری اسلامی ایران

ورود بدفتر کل امور مالی

١١ آذر ۱۳۶۱

[مهر:] اندیکس شد

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]