[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک سپه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره ٣٠

تاریخ ۲۶ اردیبهشت۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی خانم ژاله نام خانوادگی مهاجرین فرزند فضل‌الله متولد سال [ناخوانا]

شماره شناسنامه [ناخوانا] صادره از تهران

پست سازمانی کارمند سابقه کار ۴ سال محل کار اداره حسابداری کل شماره پرسنلی مستخدم [ناخوانا]

 تحصیلات دیپلم متأهل، توسط هیأت امور رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ [؟]/[؟]/۱۳۶۲با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

رأی هیأت

با توجه به اقرار متهم --×-- اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است.----- نامبرده منطبق با

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٠

قانون بازسازی و نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوبه ۵ مهر ۱۳۶۰که مستنداً به بند ٨ ماده ٢قوانین مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد این رأی باستناد ماده [۲۶] قانون مذکور. [ناخوانا]. از تاریخ ابلاغ به متهم [ناخوانا] در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

[ناخوانا]. بازسازی بانک سپه [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

محسن حسینمردی

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]