[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دیوان عدالت اداری

شماره پرونده -----

صفحه-----

رونوشت----

مورخ-----

بسمه تعالی

دادنامه شماره ۲۷۶

مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۹

پرونده کلاسه ۶۸/ ۱۱۷۰

 

مرجع صادر کننده رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری.

آقای یوسف یزدانی رئیس و آقای ضیا الله [ناخوانا] مشاور

شاکی: آقای حیات افشار فرزند فرج ساکن اهواز [آدرس]

طرف شکایت: وزارت نفت

خواسته: استرداد مستمری بازنشستگی

 

جریان پرونده: شاکی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۸ دادخواستی بخواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت و ارجاع باین شعبه نسخه دوم دادخواست و پیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره ک.ب.۸۲۵ — [تاریخ:] ۹/ اردیبهشت ۱۳۶۹ پاسخ داده‌اند که پیوست پرونده امر میباشد با انجام تشریفات قانونی سر انجام در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ شعبه چهارم با حضور رئیس و مشاور تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارنظر مشاور شعبه و اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

 

((رأی دیوان))

در مورد شکایت آقای حیا ت افشار فرزند فرج کارمند بازنشسته سابق وزارت نفت بطرفیت آن وزارتخانه به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی و جبران خسارت وارده نظر باینکه رئیس کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ۸۷۵- [تاریخ:] ۹ خرداد ۱۳۶۹ در پاسخ بشکایت اعلام نموده نامبرده به جرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت طی حکم شماره ه –ب /۸ / ۱۰۹۲ - [تاریخ:] ۱۵ تیر ۱۳۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم شده ظاهراً بعلت عدم پژوهشخواهی قطعییت یافته است با توجه باینکه تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مصرح است آندسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیئت‌های انسانی یا بازسازی نیروی انسانی بمحکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۵ شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت و با عنایت باینکه شکایت این پرونده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۸ و خارج از مهلت مقرر در تبصره مرقوم تسلیم و حق هر گونه شکایت بعد از مورخ ۲ مهر ۱۳۶۵ نسبت به آراء هیئتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی سلب گردید. لذا برد شکایت اظهار نظر میگردد و این رأی قطعی است./م

رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

یزدانی

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

مدیر دفتر شعبه چهار

[امضا]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

حکم دادگستری

اخراجی وزارت نفت

شماره [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]