[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۱۳۸۰۵/ ۲/ ۴۰۱ ۰

تاریخ ۲۱ شهریور ۶۲

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره پست شهرستان تنکابن

 

بسمه تعالی

واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور خود و دفاع از دین خود (امام خمینی)

به: اداره کل کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن

از: اداره کل پست استان مازندران

موضوع: آقای اسماعیل نقی پور

باستحضار میرساند هیئت محترم بدوی بازسازی شماره ٢٨ اداره کل پست استان مازندران طبق رأی شماره ١٠- ۳۰ شهریور ۶۲ آقای اسماعیل نقی پور پستچی اداره پست شهرستان تنکابن را باتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بد ولت محکوم گردیده اینک با ارسال یک نسخه رأی شماره فوق مخصوص پرونده کارگزینی مراتب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی اعلام میدارد % -

رحمت اله غفاری

سرپرست اداره کل پست استان مازندران

 

رونوشت به

اداره پست شهرستان تنکابن بدینوسیله دو نسخه رأی شماره فوق هیئت بدوی بازسازی شماره ٢٨ اداره کل پست استان مازندران به‌ضمیمه ارسال میگردد خواهشمند است نسخه مربوطه به متهم را ابلاغ فرمایند%-

۱۶۰۹/-۱/ ۰۴۱۴-[تاریخ:] ۵ مهر ۶۲

رونوشت به

آقای اسماعیل نقی جهت اطلاع ابلاغ میگردد%-

عبدالغفور دیو سالار

رئیس اداره پست شهرستان تنکابن

[امضا]

۵ مهر ۶۲

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]