[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه] اطلاعات

[تاریخ:]چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۶۶ – جمادی‌الثانی ۱۴۰۸ – ۱۰ فوریه ۱۹۸۸

[شماره:] ۱۸۳۹۶

صفحه: ۴

 

آگهی

بدینوسیله به آقای دکتر اسفندیار ورجاوندی که طبق رأی شماره ۴۱۷ مورخ ۲۲ دی ۶۶ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان به استناد محتویات پرونده به اتهام پیروی از فرقه بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است.

ابلاغ میگردد برای دریافت رأی موصوف به اداره کارگزینی سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه به مدت سی روز از تاریخ درج این آگهی رأی موصوف قطعی خواهد شد.

سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]