[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره ١

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسمه تعالی

رأی شماره ۱۷۴تاریخ ۱۵ شهریور ۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکزی راه آهن

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای امیر نام خانوادگی حاجی بشیری فرزند علی

متولد سال ١٣١٩شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از ساری پست سازمانی بازنشسته راه آهن سابقه کار پایه ۱۵محل کار راه آهن شماره پرسنلی استخدام [حذف شده] تحصیلات ابتدائی و سوّم متوسطه متأهل/مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۱۵ شهریور ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

"رأی هیأت"

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق --×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام /اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم/جرائم نامبرده منطبق است با

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب  ۶ مهر ۱۳۶۰که مستنداً به

بند١١ماده ١٠قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون

مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است ظرف ١٠روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در

هیأت تجدیدنظر می‌باشد--×--.

.

هیأت بدوی: مرکزی راه آهن

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]