[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

رأی شماره ۲۴۳۶/ ١١٩ مورخ ۲۶ دی ٧٠

مرجع رسیدگی: هیِأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران

عنوان اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای امین‌الله نام خانوادگی میثاقی فرزند قوام متولد سال١٣١٣ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از کاشان با عنوان پست سازمانی-----سابقه کار ٣٠  فروردین ١٣٣٩ مدرک تحصیلی سوم متوسطه محل کار در حال حاضر با‌زنشسته شهرداری متأهل × که در تاریخ صدور رأی در وضعیت استخدامی: اشتغال----- آماده بخدمت----- بازنشسته × قرار داشته در جلسه مورخ ۱۱ دی ٧٠ به شرح صورتجلسه تنظیمی مورد رسیدگی قرار گرفت و با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرورنده [ناخوانا] و نامه شماره ١٩٩٩٩٩ / خ /۱۲۶۳ وزارت اطلاعات × و توجه به اقرار متهم ----- اظهارات شهود و مطلعین ----- مدافعات متهم ----- نظریه کارشناسان ----- گزارش گروه تحقیق ----- و با توجه به سایر اوضاع و قرائن موجود در پرونده تخلف × منتسب به متهم برای هیأت محرز است و منطبق است با:

۱ - عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند دو٢ ماده نوزده ١٩

٢ - -----موضوع بند----- ماده-----

۳ - -----موضوع بند----- ماده----- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۶۵ لذا متخلف به استناد بند ح ماده ده١٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.

الف- این رأی به استناد ماده ۴ قانون مذکور از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

ب- این رأی به استناد ماده ١٣ قانون مذکور قابل تجدیدنظر میباشد × و محکوم‌علیه میتواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به نشانی شهرداری مرکز اداره کل امور اداری؛ تسلیم نماید در غیر این صورت به استناد تبصره ١ ماده ۴ قانون مذکور این رأی از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

١- [امضا]

٢- [امضا روی مهر رسمی]

٣- [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]