[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم اله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۳۵ مورخ ۲۷ آذر ۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

نوع اتهام :  بهائی (فرقه ضاله)

 

گردش کار: پرونده اتهامی خانم اختر نام خانوادگی پاکزاد فرزند اصغر متولد سال هزار و سیصد و سیزده شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از زنجان پست سازمانی متصدی ترسیم سابقه کار چهارده محل کار سازمان نقشه‌برداری کشور شماره پرسنلی (مستخدم) [حذف شده]  تحصیلات دیپلم طبیعی متاهل × توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ بیست و هفت/نه/شصت و دو با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رای خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

"رأی هیأت"

با توجه به محتویات پرونده و بررسی گزارشهای گروه واصله ×، اقرار متهم ×، مدافعات متهم×، و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده ثابت و محرز است × و منطبق است با:

یکپیروی از فرقه ضاله بهائیت موضوع بند -----ماده -----

قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، لذا متخلف مستنداً به بند -----ماده هفده قانون مذکور به انفصال محکوم میگردد.

الف – این رای به استناد مواد ۵ و سیزده قانون فوق‌الذکر قطعی و لازم‌الاجراء است×.

ب – چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلامیه [ناخوانا] (اعم از واقعی یا قانونی) درخواست تجدید نظر شود [ناخوانا]  هیات [ناخوانا] -----و در غیر اینصورت با دستور [ناخوانا] در سازمان [ناخوانا] اجرا خواهد شد.

در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری یا دادسرای انقلاب مراجعه شود

هیات بدوی رسیدگی [ناخوانا]

[مهر رسمی]

[امضا]

[امضا]

[امضا]

رونوشت – خانم اختر پاکزاد

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]