[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیری

دفتر اجرایی تبصره ۸۳

بودجه سال ۱۳۶۲

 

بسمه تعالی

 

شماره:

تاریخ:

پیوست:

 

بانک مرکزی ایران

اداره نظارت بر امور بانکها

احتراماً :

عطف به مرقومه شماره ۲۴۱/۲۵۳۰۳/ ۴۰مورخ ٣  آذر  ۱۳۶۲ دادستان محترم کل انقلاب اسلامی چون بموجب حکم شماره [ناخوانا]- گام مورخ. [ناخوانا] .شعبه دوازده دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تائید یه دادگاه عالی انقلاب اسلامی بشماره ۱۳۲۴/]؟] مورخ ١٣/]؟]/۱۳۶۲ کلیه اموال منقول و غیر منقول نامبردگان ذیل بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره گردید و مسئولیت رسیدگی به اموال نامبردگان بعهده این دفتر واگذار گردیده است .

لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت کلیه مفاد نامه دادستان محترم نتیجه را به این دفتر اعلام فرمائید.

۱ –عزیز اله متحده فرزند عبدالوهاب بشناسنامه شماره [حذف شده] صادره از یزد

۲ –روح انگیز خداوندی یزدی فرزند رشید بشناسنامه شماره [حذف شده] صادره از تهران

[آدرس] [ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]