نوشته تهدیدآمیز را در منزل پژمان تیرگرنژاد در یزد انداخته شده که متن آن بدین شرح است:

 

بهائیت جریانی است که در مقابل دین مبین اسلام قد علم نموده و از هر حیث، از نظر شرع مقدس محکوم و مطرود می‌باشد تا آنجا که افراد بهائی از نظر اسلام فاقد هرگونه امنیت، اعم از جانی و مالی می باشند و خون آنان هدر است. لذا با توجه به حرکات بی‌رویه اخیر این قشر از خدا بی‌خبر، هر فرد مسلمانی می‌بایست در مقابل هرگونه حرکت این جریان ایستادگی نموده و تا سرحد جان با آنان مبارزه نمایند.

 

حزب ا[لله]