[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بانک سپه

بسمه تعالی

تاریخ: ٢٢ شهریور ۱۳۶۲

شماره: ۱۹۴۶۷

پیوست -----

به: خانم ژاله مهاجرین

از: اداره کارگزینی

موضوع: تسویه‌حساب

 

پیرو نامه شماره ۷۹۶۰ مورخ ٢٣ تیر ۶۲ خواهشمند است جهت تسویه‌حساب در اسرع وقت به این اداره مراجعه فرمائید. ز

اداره کارگزینی

[امضا]

شرکت سهامی با سرمایه هشت میلیارد ریال تماماً پرداخت شده شماره ثبت ۴۲۹۳ تلگرافی، سپهبانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]