[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

١٩ بهمن ۱۳۶۱

۲۴۵۴۱/ ۱۱۶

 

آقای محمد مهدی نجفی کارمند اسبق امور خدمات تلفنی

مقتضی است جهت تسویه بدهی خود در اسرع وقت به دفتر بازرسی واقع در خیابان سهرورد شمالی ، نبش کوی سرمد – طبقه چهارم – کمیسیون مالی مراجعه نمائید در غیر اینصورت این دفتر ناگزیر میباشد از طریق مراجع قانونی اقدام لازم بعمل آورد.

 [ناخوانا]

سید احمد

[ناخوانا]

[امضا]

[آدرس]

رونوشت دفتر بازرسی – گروه مالی

اقدام کننده " کمیسیون مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]