[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

 

بسمه تعالی

 

شماره ۴۱۵

تاریخ ۱۵  مهر  ۱۳۵۸

پیوست ندارد

 

"اخطاریه"

جناب آقای تسلیمی:

بدینوسیله به شما اخطار می‌شود ظرف سه روز نسبت به بازگرداندن موجودی صندوق شرکت امناء و توضیح در مورد اسناد مالکیت موجود نزد خود به این شرکت اقدام نمائید  بدیهی است هرگونه تخلف مطابق قانون رفتار خواهد شد /

سرپرست شرکت امنا – بنیاد مستضعفان

مهندس آزادگان

[امضا روی مهر رسمی]

بنیاد مستضعفان

شرکت امنا

 

رونوشت:

آقای منوهر قائم مقامی

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]