[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله رحمن رحیم

جناب آقای × دین بهائی از این تاریخ به بعد ماندن شما در این محل زرر [ضرر] مالی دارد و جان شما در خطر است. در مدت سه هفته محلت [مهلت] به شما داده می‌شود. در غیر این صورت هر خطر یا اتفاقی بیفتد به عهدۀ خودتان است.

درود بر خلق‌های مسلمان ایران مرگ بر سهیونیسم[صهیونیسم] مرگ بر امریکا و اسرائیل

 

 یک معما

فکری دارم کم‌نظیر

عقلی دارم مانند دانشمند

از روی خطم مرا بشناس

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]