[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ١٣ مرداد  ۱۳۵۸

شماره  ۹۲۶۶ / ح

پیوست........

[آرم]

برنامه حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست

 

خانم فرنگیس امینی یزدلی

عضو واحد حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست نطنز

طبق لایحه قانونی اجازه تبدیل مستخدمین سازمانهائی را که بوزارت بهداری و بهزیستی واگذار شده است وضع استخدامی کارکنان برنامه حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست نیز باید با قانون استخدامی تطبیق داده شود.

چون شما مشهود بداشتن عقیده بهائیت هستید و در صورت صحت این اشتهار اشتغال شما مخالف با مفاد قسمت اول بند (ث) ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری میباشد. علیهذا بشما اخطار میشود در صورتیکه خود را از انتساب به عقیده مذکور مبرا میدانید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت این نامه با مراجعه به محکمه شرع محل اعتقاد خویش را بیکی از ادیان حقه رسمی اعلام دارید تا پس از انعکاس در جراید کثیرالانتشار رفع شبه بعمل آید.

در غیر اینصورت ناگزیر بخدمت شما خاتمه داده خواهد شد.

ابوالفضل اجاره‌دار

سرپرست تشکیلات امور اجتماعی

[امضا]

[مهر ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]