[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع ٣٢ (۴ /۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١ وزارت / مؤسسه: آموزش و پرورش

 ٢ شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ نام: آقای عزیزاله

۴ نام خانوادگی: مقربی

۵ نام پدر: عباسعلی

۶ شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده]،

٧ - محل تولد[حذف شده]

٨ تاریخ تولد: روز----- ماه: ۴ سال: ۱۳۰۴

٩ بالاترین مدرک و رشته تحصیلی بالاترین مدرک: سیکل اول رشته: -----

١٠ عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

١١ رسته: آموزشی فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۴

١٢ گروه: ۵

١٣ پایه: ۱۴

۱۴ واحد سازمانی: متن حکم

۱۵ - محل خدمت: بخش: ٣، شهرستان: اصفهان استان/ فرمانداری کل: اصفهان

۱۶ مجوز: تاریخ:-----

١٧ نوع حکم: انفصال دائم از خدمات دولتی

١٨ شرح حکم: به استناد رأی شماره ٩٠٠-١[تاریخ:] ۶ دی ۶۷ هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و بموجب این حکم از تاریخ ١٨ دی ۶۷ از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت انفصال دائم می‌شوید ضمناً حکم شماره ۱۵ / ٢٠٩٧٩ [تاریخ:] ٩ شهریور ۶۷ که با توجه به رأی هیأت بدوی صادر شده در تاریخ (١٠  شهریور  ۶۷) لغو و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

گیرندگان رونوشت:

١ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بانضمام یکبرگ فتوکپی رأی رؤیت شده

عطف بشماره ۱۵/ ٢٠٩٠ –[تاریخ:] ۱۵ دی ۱۳۶۷ جهت اطلاع

٢ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بهمراه یکبرگ فتوکپی رأی فوق پیرو شماره ٢١٣٠٧ –[تاریخ:] ١٢ شهریور ۶۷

 

١٩ حقوق مزایا و فوق‌العاده‌ها:

٢٠ حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (بحروف)----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار: ----- فصل: ----- مواد: ----- قابل پرداخت است.

٢١ تاریخ اجرای حکم ١٨  دی ۶۷

٢٢تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ۲۴  دی ۶۷ شماره ۱۵ / ۵۱۳۱۹ / ٣

٢٣ نام و نام خانوادگی مقام مسئول: صباحی [امضا]

عنوان پست ثابت سازمانی: مسئول اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

نسخه اول مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]