[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

 

تاریخ ۲۵ فروردین ۶۲

شماره ۴۱۱ / ۱۳۴

پیوست -----

اسلام یک دین عبادی و سیاسی است "امام خمینی"

 

آقای عزت‌الله نیک‌جو

به پیوست یک نسخه رأی صادره شماره ۱۶ مورخ ۲۲ فروردین ۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نیرو موضوع انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت که طی نامه شماره ۲۴۰ / ب مورخ ۲۲ فروردین ۶۲ به این قسمت واصل گردیده ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است در صورت اعتراض به رأی مذکور ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ رؤیت درخواست تجدیدنظر کتبی خود را به کارگزینی و رفاه وزارت نیرو ارسال در غیر این صورت رأی صادره قطعی و حکم لازم قابل ‌اجرا است.

 

سیف‌الله اولیائی

رئیس قسمت کارگزینی و رفاه

[امضا]

رونوشت به:

- هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نیرو عطف به نامه فوق‌الذکر جهت اطلاع

- اداره کل امور مالی جهت اطلاع

- بایگانی جهت ضبط در پرونده پرسنلی مشارالیه (نسخه قرمز)

- قسمت بازنشستگی وظیفه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]