[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران

فرم ع – ۳۲ (۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

 

١- وزارت/موسسه: دانشگاه تهران

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: آقای عزت

۴- نام خانوادگی: یزدانی [حذف شده]

۵- نام پدر: علی‌اکبر

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۹ ماه ۱ سال ۱۳۳۶

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: بازرگانی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: منشی پست شماره [حذف شده]

۱۱- رسته: اداری و مالی رشته: منشی طبقه: یک

۱۲- گروه: چهار

۱۳- پایه: سه

۱۴- واحد سازمانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۵-محل خدمت:

شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل مرکزی

۱۶- مجوز

تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷- نوع حکم: انفصال دائم

۱۸- شرح حکم:

باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری بموجب این حکم از خدمت منفصل میشوید.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور حکم

۲۲- تاریخ صدور شماره حکم. تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ شماره ۱۱۰۸۵ / ۱

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: -----

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس دانشگاه تهران امضاء: از طرف [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]