[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شهید بهشتی [ناخوانا]

بسمه تعالی

"حکم اولیه شورای پذیرش"

 

شماره: ۸۳۹/م.

تاریخ: ۱۸ آبان ۶۲

پیوست: -----

 

خانم عزت یزدانی

دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی شماره دانشجویی [حذف شده] سال ورود به دانشگاه ----- تعداد واحد گذرانیده ----- معدل کل -----

بدینوسیله باطلاع میرساند که بنابر: گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارک موجود شهود مورد موثق شورای پذیرش اقرار خودتان اظهار مراجع قضایی و انتظامی با در نظر گرفتن ادعای توبه شما

الف: مطابق     ماده یک             بند د

 ماده                  بند

آئین‌نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۲/م مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

ب:    بنابر بند

ضوابط عمومی گزینش‌ها- [ناخوانا] هیئت عالی گزینش ستاد پیگیری فرمان امام

ج:    طبق نظر هیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی

با ادامه تحصیل شما به علت باقی بودن بر [موازین] انحرافی موافقت نمی‌شود.

در ضمن طبق ماده ----- بند ----- آئین‌نامه فوق‌الذکر میتوانید/ نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق‌دیپلم و معادل لیسانس مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

تذکر:

۱– از مراجعات مکرر و بی‌مورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

۲– برای شنیدن توضیحات و راهنمایی بیشتر میتوانید در تاریخ ۵ آذر ۱۳۶۲ ساعت ----- در محل: روابط عمومی شورای پذیرش (واقع در ساختمان آموزش) به رابط شورای پذیرش مراجعه نمائید.

۳- در صورتی که به رای صادره معترض هستید، میتوانید اعتراض خود را با اسناد و مدارک احتمالی با ذکر نشانی دقیقتان و در صورت امکان شماره تلفن که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۲ با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش به نشانی: اوین دانشگاه شهید بهشتی ارسال نمایید.

[ناخوانا] و یا در محل: روابط عمومی شورای پذیرش (واقع در ساختمان آموزش) به رابط شورای پذیرش تحویل و رسید دریافت دارید.

۴- به اعتراضهائی که فاقد، آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- در صورت اعتراض شما شورای پذیرش حداکثر تا تاریخ ۱۰ دی ۱۳۶۲ در مورد شما حکم تجدیدنظر صادر خواهد کرد که برای شما ارسال میگردد و یا میتوانید در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۶۲ برای دریافت آن به محل: روابط عمومی شورای پذیرش (واقع در ساختمان آموزش) مراجعه و پس از دادن رسید حکم تجدیدنظر را از رابط شورای پذیرش دریافت کنید.

توضیحات:

دبیر شورای پذیرش

[مهر رسمی] شورای پذیرش دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]