[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

 

تاریخ ٢٧  تیر  ۶۱

شماره ٧٩ ت

پیوست

[مهر ناخوانا]

 

بسمه تعالی

 

آقای عزت اله وحدتی افوسی

عطف به رونوشت دادخواست شما که طی نامه شماره ١٢٧- [تاریخ:] ١٧  فروردین   ۶۱ مدیر دفتر شعبه ٧ دادگاه عمومی تهران (امور استخدامی) به هیئت رسیده به اطلاع می‌رساند بنا بر شواهد، مدارک و شماره تسجیل ۲۱۶۴۳ –افوس به علت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت به خدمت شما خاتمه داده شده است لذا لازم است حداکثر ظرف مدت ١٠ روز پس از رؤیت این نامه نظریه صریح خود را در مورد قبول یا رد وابستگی به فرقه مذکور (هر فرقه دیگر از قبیل بابی، ازلی و غیره) کتباً اعلام و در صورت رد هرگونه دلیل و یا مدرکی دارید ضمیمه نامه جوابیه به دفتر روابط عمومی هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دانشگاههای اصفهان ارائه و رسید دریافت دارید. بدیهی است در صورتیکه تا پایان مهلت مقرر در مورد جواب اقدامی ننمائید به ناچار تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

 در صورتیکه منکر وابستگی به فرق مذکور می‌باشید آیا حاضرید انکار و برائت خود را در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام نمائید؟

دبیر هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دانشگاه‌های اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر:] محرمانه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]