[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ١٣  مرداد  ۱۳۶۰

شماره ۱۲۴/٢٢

 

[آرم]

دانشکده دندان‌پزشکی

بسمه تعالی

 

خانم ژیلا ثابت راسخ

 دانشجوی دانشکده دندانپزشکی

 طبق تصویب مورخ ٧  مرداد  ۶۰ کمیته انضباطی دانشگاه اصفهان و تائید شورای دانشگاه مورخ ١٠  مرداد  ۶۰ از تاریخ فوق از دانشگاه اصفهان اخراج گردیده و از این ببعد دانشجوی این دانشگاه محسوب نمیشوید. ن

 

دکتر کلانتر معتمدی

[امضا]

سرپرست دانشکده دندانپزشکی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]