[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] دانشگاه اصفهان

اداره امور آموزشی دانشگاه

بنام خدا

شماره ۱۰۱۹ / ۲

تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

پیوست -----

 

مرکز محاسبات دانشگاه

 

به‌موجب نامه شماره ۱۲۴ /۲۲ مورخ ۱۲ مرداد ۶۰ دانشکده دندانپزشکی خانم ژیلا ثابت راسخ به شماره [حذف شده] از این دانشگاه اخراج گردیده است.

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به حذف نام ایشان از لیست اسامی دانشجویان این دانشگاه اقدام نمایند.

 

رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه اصفهان

[امضا]

عباسقلی عمو زیدی

رونوشت: ۱- خانم ژیلا ثابت راسخ مقتضی است فوراً نسبت به تحویل کارت دانشجوئی خود به این اداره اقدام نمائید.

۲- اداره خوابگاهها و سلف‌سرویس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]