[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بانک سپه

بسمه تعالی

تاریخ ١٢  تیر  ۱۳۶۲

شماره ۷۳۹۴

پیوست----

به: خانم ژاله مهاجرین

از: اداره کارگزینی

موضوع: انفصال دائم

بر اساس رأی شماره ٣٠ مورخ ۲۶   اردیبهشت ۱۳۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی تهران بموجب این ابلاغ به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم گرده‌اید. م

 

اداره کارگزینی

[امضا]

 

 

شرکت سهامی با سرمایه هشت میلیارد ریال تماماً پرداخت شده شماره ثبت ۴۲۹۳ تلگرافی، سپهبانک

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]