[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ١١ اردیبهشت ۵۹

شماره ۲۳۶۹

پیوست-----

[آرم]

 

شهرداری یزد

آقای شکر الله ایمانی فر . راننده شهرداری

عده ای از رانندگان شهرداری ضمن مشروحه مورخ ٢٣ فروردین ۱۳۵۹ اعلام نموده اند بعلت مغایرت عقاید مذهبی شما(بهائی) حاضر بکار کردن با شما نیستند و تأکید  نموده اند در صورتیکه بعقیده واهی خود باقی بمانید آنان دست از کار خواهند کشید ، و از طرفی از گزارشات شماره ٢٣٧-   ١ فروردین ۵۹ و ١٢١-  ٧ اردیبهشت ۵۹ سرپرست کشتارگاه از تاریخ ١١ فروردین ۵۹ تا کنون  محل خدمت خود را ترک نموده اید ، با توجه بمراتب فوق بخدمت شما در [ناخوانا] خاتمه داده  میشود، مقتضی است با در دست داشتن دفترچه بیمه خود به حسابداری مراجعه و تسویه حساب نمائید.

شهردار یزد-اصلانی

رونوشت بانضمام فتوکپی مشروحه مورخ ٢٣ فروردین  ۵۹رانندگان و گزارش نماینده کارگران وسرپرست کشتارگاه باداره محترم کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال میگردد. ش

شهردار یزد- اصلانی

امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]