[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

آقای /خانم یاوره فرزانگان

چون بموجب بررسیهای بعمل آمده شما منتسب به فرقه ضاله بهائیت بوده و با توجه به دستور شماره ۷۵۶۰ مورخ ١٠ دی ۵۹ وزارت محترم بهداری که استناد به مواد ۱۴ و۶ قانون استخدام کشوری و تأمین اجتماعی گردیده استخدام اولیه شما مجوز قانونی نداشته است لذا از تاریخ ١ بهمن ۵۹ ادامه خدمت شما در این شبکه و واحدهای تابعه مجوز ندارد. بدیهی است در صورت اعتراض به انتساب به فرقه مذکور پس از مراجعه و تکمیل پرسشنامه مربوطه این حکم قابل تجدید نظر خواهد بود.

دکتر علیرضا حقانی

[امضا]

مدیر شبکه بهداری شهرستان بابل

رونوشت: جهت استحضار بسازمان منطقه ای بهداری استان مازندران.

کارگزینی شبکه جهت لغو احکام استخدامی اولیه با توجه به دستور مذکور

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۲۴۸۷۹

٣٠ دی ۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]