[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت دخانیات ایران

تاریخ ٣٠ تیر ۵۸

شماره ۴۵۴۶

پیوست

۱۰۰۲۸۶

 

اداره کارگزینی شرکت دخانیات ایران

چون چند نفر از کارکنان دخانیات این منطقه درباره مسلک خانم ویکتوره گلشن کارمند رسمی (۱۰۰۲۸۶ ) شاغل پست شماره ۴۳۰۳ متصدی امور دفتری دخانیات این منطقه از آیت العظمی آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب استفتا نموده اند که ایشان در [ناخوانا] آن بدخانیات این منطقه دستور اخراج صادر فرموده اند از اینرو با نامبرده مذاکره ونامه ای در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۸ موارد اتهامات آنها باین منطقه تسلیم و همچنین طی یادداشت مورخ ٢٧ تیر ۵۸ تقاضای انتقال بتهران را نموده است و دخانیات این منطقه بمنظور رفاه آسایش مشارالیها با انتقال بلاعوض او موافقت مینماید اینک با ایفاد فتوکپی نامه کارکنان این منطقه و فتوکپی نامه مورخ ۲۶ تیر ۵۸ خانم ویکتوره گلشن خواهشمند است دستور فرمایند ضمن صدور حکم انتقال خانم ویکتوره گلشن نسبت به صدور حکم انتصاب خانم صغری آرمین تکدام که بجای او تعیین گردیده بسمت متصدی امور دفتری پست شماره ۴۳۰۳ اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند .

دخانیات منطقه فارس

[امضا]

گیرنده رونوشت

امور اداری منطقه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]