[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جنگلها و مراتع کشور

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۵۰۸۷

تاریخ ٢ آذر ۶۰

پیوست

 

آقای ولی اله توانگری کارمند بازنشسته دارای شماره کارمندی [حذف شده]  نظر باینکه استخدام شما مغایر با بند ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری میباشد و مالاً بر خلاف مقررات بوده است لذا حکم استخدام اولیه از تاریخ صدور لغو و کلیه احکامیکه تا کنون درباره شما صادر گردیده لغو و کان لم یکن تلقی و حقوق بازنشستگی شما از تاریخ صدور اینحکم قطع میگردد. بدیهی است وجوهی را که تا کنون دریافت نموده اید مستر نخواهد شد.ب/٢٧

سید محمد میر محمدی

[امضا]

سرپرست حوزه معاونت وزارت کشاورزی و عمران روستائی در امور جنگل و مرتع

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]