[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۷ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱– وزارت: کار وامور اجتماعی

۲– شماره مستخدم: [حذف شده]

۳– نام: آقای عنایت اله

۴- نام خانوادگی: قدسیانزاده

۵- نام پدر: مسیح اله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: : [حذف شده]

محل صدور: شهرستان : [حذف شده]

۷- محل تولد: : [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۳ ماه ۱ سال : [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: دیپلم

رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: متصدی رسیدگی به شکایات

۱۱- رسته: امور اجتماعی

رشته: متصدی کار و امور اجتماعی

طبقه: ۲

۱۲- گروه: ۵

۱۳- پایه: ۴

۱۴- واحد سازمانی: اداره روابط کار و کشاورزی مرودشت

۱۵- محل خدمت: شهرستان مرودشت استان فارس

۱۶- مجوز تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷- نوع حکم: انفصال از خدمت

۱۸- شرح حکم:

 بموجب این حکم و باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از تاریخ اجرای این حکم از خدمت در وزارت کاو و امور اجتماعی برکنار میشوید.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق العاده ها

الف- حقوق پایه گروه: ۲۰۷۰۰ ریال

پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل/فوق العاده شغل: ۱۶۵۰۰ ریال

ج- فوق العاده بدی آب و هوا: ۱۶۵۶ ریال

چ- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: ۶۶۲۴ ریال

ح- فوق العاده محل خدمت: ۲۰۷۰ ریال

جمع: ۴۷۵۵۰ ریال

۲۰- حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۲۰ تیر ۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم:

تاریخ:-----

شماره: ۴۹۱۵

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: احمد محمد علی شریفی

عنوان پست ثابت سازمانی: معاون اداری و مالی

امضاء: [اسم و امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]