[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

فرم ع -۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱ – وزارت: آموزش و پرورش ناحیه ۲

۲ – شماره مستخدم: [حذف شده]

۳ – نام: آقای عنایت اله

۴- نام خانوادگی: مدیر مسیحائی

۵- نام پدر: امان اله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۴ ماه ۷ سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: لیسانس

رشته: بازرگانی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: هنرآموز

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: دبیری

طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۱۰

۱۳- پایه: ۸

۱۴- واحد سازمانی: دبیرستان کوشش خدمات

۱۵- محل خدمت:-----

۱۶- مجوز: دستور کتبی مقام وزارت

تاریخ: -----، شماره: -----

۱۷- نوع حکم: اخراج و انفصال دائم از خدمت

۱۸- شرح حکم:

بسمه تعالی

چون یکی از شرایط اصلی استخدام و [استدام] به خدمت در حکومت اسلامی داشتن ایمان درست و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی مملکتی است و شما متاسفانه درپرسشنامه مورخه ۱ اردیبهشت ۵۹ بویژه در مصاحبه شفاهی در این اداره خود را بهائی و بهائی زاده معرفی کرده اید لذا بموجب دستور صریح و کتبی مقام عالی وزارت از این تاریخ اخراج و بدینوسیله بخدمت شما خاتمه داده میشود.

رونوشت جهت اطلاع به: سازمان امور اداری و استخدامی کشور – دفتر وزارتی – ۳– اداره کل امور اداری – ۴- اداره کل آموزش و پرورش تهران – ۵- دبیرستان ابوذر غفاری ۶- دبیرستان کوشش خدمات محسنی کبیر – رئیس ناحیه ۲

۱۹- حقوق، مزایا و فوق العاده ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱۶ اردیبهشت ۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم:

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۵۹

شماره: ۱ /۴۹۰۸

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محسنی کبیر

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ تهران

امضا: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]