[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص

پرونده [بازپرسی]

فرم شماره ۱

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۶۸

تاریخ ۱۷ اردیبهشت ١٣۶۲

 

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی سازمان [ناخوانا] بهداری استان مازندران

نوع اتهام مرام و مسلک پوشالی بهائیت و نامبرده بموجب حکم شماره ۲۰۵۵۴- ۱ بهمن ۱۳۵۹ شبکه بهداری قائمشهر باستناد دستورالعمل شماره ۷۵۶۰- ۱۰ دی ۱۳۵۹ اخراج و محکوم بانفصال گردید.

گردش کار: پرونده اتهامی آقای تیمور نام خانوادگی: صمیمی درزیکلائی فرزند علی متولد سال ۱۳۱۵ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  پست سازمانی بهداشتیار سابقه کار ۱۷ سال محل کار شبکه بهداری قائمشهر شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] پنجم متوسطه متاهل / مجرد توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت هیات در جلسه مورخ ۱۷ خرداد ١٣۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام می ‌دارد

«رأی هیات»

با توجه به اقرار متهم --×--، و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر [؟] که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد:

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد --×--

[۵ امضا]

هیات بدوی:

چون نوع جرم حسب الاقرار متهم مرام و مسلک بهائیت (عضویت فرقه ضاله که باجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده) لذا نوع جرم منطبق با بند ۸ ماده ۲۹ و مجازات آن بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون بازسازی بانفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میشود.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]