[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

فرم ع.۳۲ (۲-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱ – وزارت / موسسه: آموزش و پرورش

۲ – شماره مستخدم: [حذف شده]

۳ – نام: خانم طوبی

۴- نام خانوادگی: یزدانی نجف‌آبادی

۵- نام پدر: حاج محمدکاظم

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] - محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان / فرمانداریکل [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۲۴ ماه اسفند سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه ۶

۱۲- گروه: هشت

۱۳- پایه: دوازده

۱۴- واحد سازمانی: دبستان نسوان

۱۵- محل خدمت: شهرستان شهرکرد استان -/ فرمانداریکل چهارمحال و بختیاری

۱۶- مجوز: تاریخ ----- شماره -----

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم: پیرو شماره ۵ /۸۷۷ [؟] ۱ - ۲۲ تیر ۱۳۶۰ از آنجائیکه باستناد بند ت ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری یکی از شرایط اصلی و ادامه خدمت اعتقاد بیکی از ادیان رسمی کشور اسلام- زردشتی – مسیحی – کلیمی و نداشتن فساد عقیده میباشد و با توجه به اقرار صریح مورخه ۱۳ آذر ۱۳۵۹ شما مبنی بر اعتقاد به مسلک بهائیت بموجب این حکم از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۶۰ بخدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود %۱.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ مرداد ۱۳۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۶۰ شماره: ۵ /۳۵۷۴۱

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: آیت‌الله نادری

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

امضا: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

گیرنده رونوشت- اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش جهت اطلاع

چاپ فروهی بروجن

 

[یادداشت‌های دستنویس در بالای صفحه]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]