[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

خانم طلعت بیدهن

چون یکی از ضوابط استخدام برابر قانون اساسی درگذشته و حال متدین بودن بیکی از ادیان رسمی کشور (اسلام، کلیمی، زردشتی، مسیحی) بود است و شما بنا به اعتراف صریح خود جزء گروه ضاله بهائیت میباشید بر اساس شماره تسجیل [حذف شده]  / تهران بر اساس دستور کتبی مقام وزارت از این تاریخ از خدمت در آموزش و پرورش اخراج میشوید.الف

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج. رشیدیان

[امضا]

گیرنده رونوشت: دفتر وزارتی پاسخ نامه شماره

اداره کل آموزش و پرورش مدیریت کل

کارگزینی/ حسابداری/ آمار و بودجه/ ابتدائی/ متوسطه

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

[شماره:] ۱ / ۱۴ / ۲۲۶

[تاریخ:] ۲ [؟] ۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]