[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۰- ۳- ۷۰۱

۱۴ اسفند ۲۵۳۵

 

گواهی می‌شود

 

که آقای طهمورث سمندری سیسان فرزند ذکی اله به شناسنامه شماره ۲۲۳۸ متولد ۱۳۳۰ صادره از هشترود از تاریخ ۱ آبان ۲۵۳۱ برابر ماده ۴ دستور ۳۴۶۹ در نیروی هوائی شاهنشاهی استخدام و در تاریخ ۲۳ بهمن ۲۵۳۵ به انگیزه گرویدن به مرام و مسلک بهائیت برابر ماده ۲ دستور ۴۲۳۸ از نیروی هوائی شاهنشاهی اخراج گردیده است.

نیروی هوائی شاهنشاهی

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]