[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: -----

به: -----

درباره: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشور شاهنشاهی

(تلفن -----)

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

۳۲۴۳۹

۲۱ فروردین ۵۹

 

از. اداره کارگزینی

به ریاست اداره تشخیص هویت

اخراج خانم طاهره اعظمیان روزمزد

به استناد نامه شماره ۱۱/ م – ۱ فروردین ۵۹ وزارت کشور نامبرده بالا از تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ به علت بهائی بودن از خدمت اخراج میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایند چنانچه دارای وسایل دولتی می‌باشد از وی اخذ و به مراجع مربوطه ارسال دارند.

رئیس اداره کارگزینی سرهنگ فیروزان

از سوی سرهنگ جبرئیلی

[امضا]

گیرندگان

ریاست اداره دارائی جهت اطلاع و اقدام.

ریاست اداره مشاوره و بررسی جهت اطلاع.

دایره سازمان و آمار

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

کارگزینی

۲۳ فروردین ۵۹

۵۲-٢-۱۴۱

۲۳ فروردین ۵۹ ک

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]