[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

 

فرم ع – ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت /مؤسسه: آموزش و پرورش

۲- شمارۀ مستخدم: [حذف شده]

۳- نام – خانم/ آقای: عطاءالله

۴- نام خانوادگی: صادقی ملک‌آبادی

۵- نام پدر: رمضانعلی

۶- شمارۀ شناسنامه، محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]محل صدور: شهرستان: [حذف شده]استان/ فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۱۵ ماه: آبان سال: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: دانشسرای مقدماتی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی، رشته: آموزگاری، طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: -----

۱۵- محل خدمت-: بخش: ۳ شهرستان: اصفهان استان / فرمانداریکل: اصفهان

۱۶- مجوز:-----

۱۷- نوع حکم: حکم خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی کشور میباشد و شما مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵/ ۳۱۲۹- ۱۹ اردیبهشت ماه ۵۸ اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. /.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف: حقوق پایه گروه: -/ ۳۳۲۰۰ ریال

پ – مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل / فوق‌العاده شغل - / ۱۸۰۰۰ ریال

چ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: ۲۶۵۶ ریال

جمع: - / ۵۳۸۵۶ ریال

۲۰ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) پنجاه و سه هزار و هشتصد وپنجاه و شش ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱ – تاریخ اجرای حکم: ۱ تیرماه ۵۸

۲۲- تاریخ صدور و شمارۀ حکم: تاریخ: ۳۱ خرداد ماه ۵۸ شماره: ۲ /۱۴۹۷۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضائی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]